Need help with a bat?

Follow our advice

or call us on 0345 1300 228

Bats of Wales

 

Welsh name * 

English name 

Scientific name 

Status 

Statws 

ystlum bach + common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus The three most common species. Found throughout Wales. Very dependant on buildings Y tri mwyaf cyffredin. I’w cael ledled Cymru. Ynddibynnol iawn ar adeiladau.
ystlum meinlais + soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus
ystlum hirglust + brown long-eared Plecotus auritus
ystlum mawr + noctule Nyctalus noctula Found throughout Wales. Mainly roosts in tree-holes. Quite common I’w gael ledled Cymru. Yn clwydo’n bennaf mewntyllau coed. Ddim yn anghyffredin.
ystlum barfog whiskered  Myotis mystacinus This is a closely related group and found throughout Wales. Probably locally common. Daubenton’;s may be less dependant on buildings than the others. Mae perthynas agos ymhlith y grŵp yma ac mae i’w ganfod ledled Cymru. Mae’n gyffredin yn lleol, fwy na thebyg. Gallai ystlum y dŵr fod yn llai dibynnol ar adeiladau na’r lleill.
ystlum Brandt Brandt’s Myotis brandtii
ystlum dŵr Daubenton’s Myotis daubentoni
ystlum Natterer Natterer’s Myotis nattereri
ystlum pedol mwyaf + greater horseshoe Rhinolophus ferrumequinum Critically endangered with nationally important populations in Wales especially Pembrokeshire and Gwent Mewn perygl dybryd, gyda phoblogaethau o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru, yn enwedig yn Sir Benfro a Gwent.
ystlum pedol lleiaf + lesser horseshoe Rhinolophus hipposideros Critically endangered with nationally important populations in lowland Wales Mewn perygl dybryd, gyda phoblogaethau o bwysigrwydd cenedlaethol ar iseldir Cymru.
ystlum Barbestelle + Barbestelle Barbestellus barbestellus A very rare species with just a few records in Wales Ystlum prin iawn, ychydig o gofnodion ohono yng Nghymru.
ystlum bach Nathusius Nathusius pipistrelle Pipistrellus nathusii Uncommon - a few records mainly from the south of Wales Mewn perygl dybryd, gyda phoblogaethau o bwysigrwydd cenedlaethol ar iseldir Cymru
ystlum Bechstein + Bechstein’s  Myotis bechsteinii Only one previous record from Brecon Dim ond un cofnod blaenorol o Aberhonddu
ystlum adain-lydan serotine Eptesicus serotinus Unknown but there are a few records Anhysbys, ond mae ambell gofnod.
ystlum Leisler Leisler’s Nyctalus leisleri Uncommon and rarely reported Anghyffredin, ac ni chafwyd adroddiadau’n aml

* Dyma’r enw a roddwyd gan Gymdeithas Edward Llwyd ac nid yw o reidrwydd yn gyfieithiad uniongyrchol o’r enw Saesneg na’r enw gwyddonol. ·

* this is the name given by Cwmdeithas Edward Llwyd and is not necessarily a direct translation of the English or scientific name.

+ Ystlumod a restrir o dan adran 42 o Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (NERC) 2007 fel rhai pwysig o safbwynt cadwraeth amrywiaeth biolegol (yng Nghymru)

+ bats listed under section 42 NERC Act 2007 as being of importance of the conservation of biological diversity (in Wales)

You should follow us
Bookmark and Share
 
E-bulletin

Subscribe today to receive the latest on bats and BCT direct to your inbox.

Bat Helpline

0345 1300 228