9th February 2023

Woodland Hope - Gobaith Coetir

Lesser horseshoe bat - Gareth Jones

WOODLAND HOPE

BCT is excited to announce a new two-year project to help some of Britain’s rarest bats and most precious woodlands in North Wales, with a special focus on Celtic rainforests and the rare species lesser horseshoe bats.

‘Gobaith Coetir – Woodland Hope’ will run until March 2025. Our work will focus on priority sessile oak woods, alder alluvial forest, bog woodland and their bats. All 15 bat species found in Wales use woodland for roosting, foraging or commuting.

Woodlands are vital for conservation, however, Wales has one of the lowest covers in Europe, at around 15% compared to an average of 38% across EU countries. Welsh woodland Sites of Special Scientific Importance (SSSI) and Special Areas of Conservation [SACs] have not been well monitored, but an assessment in 2020 suggested at least 80% of them are in unfavourable condition.

Bats serve as indicator species for wider ecological health, because by being highly sensitive to environmental change they act as signals for the health of general wildlife and woodland habitats.

The project will use recent low-cost AudioMoth technology, involve and upskill the local community in citizen science, work with local partners and make it possible to monitor woodland bats in innovative and collaborative ways. This project will then advise on bringing woodland health into recovery.

Dr Carol Williams, Director of Conservation at BCT said: “This project will highlight and celebrate the amazing wildlife found in this SSSI woodland. We will work collaboratively to understand, share and enhance this vital habitat. We are delighted to have this opportunity to work alongside other conservation organisations, volunteers and local communities in North Wales.”

This project is funded by the Nature Networks Fund, via the Heritage Fund, on behalf of the Welsh Government.

GOBAITH COETIR

Mae BCT yn gyffrous i gyhoeddi prosiect dwy flynedd newydd i helpu rhai o ystlumod mwyaf prin Prydain a choetiroedd mwyaf gwerthfawr Gogledd Cymru, gyda ffocws arbennig ar goedwigoedd glaw Celtaidd y rhywogaeth brin ystlumod pedol lleiaf.

Bydd ‘Gobaith Coetir – Woodland Hope’ yn rhedeg tan fis Mawrth 2025. Bydd ein gwaith yn canolbwyntio ar goedwigoedd derw digoes â blaenoriaeth, coedwig gwern llifwaddodol, coetir cors a'u hystlumod. Mae pob un o’r 15 rhywogaeth o ystlumod a geir yng Nghymru yn defnyddio coetir ar gyfer clwydo, chwilota am fwyd neu gymudo.

Mae coetiroedd yn hanfodol ar gyfer cadwraeth, fodd bynnag, mae gan Gymru un o'r lefelau gorchudd isaf yn Ewrop, sef tua 15% o gymharu â chyfartaledd o 38% ar draws gwledydd yr UE. Nid yw Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) coetir Cymru ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig [ACA] wedi’u monitro’n dda, ond awgrymodd asesiad yn 2020 fod o leiaf 80% ohonynt mewn cyflwr anffafriol.

Mae ystlumod yn gweithredu fel rhywogaethau dangosol ar gyfer iechyd ecolegol ehangach, oherwydd trwy fod yn sensitif iawn i newid amgylcheddol maent yn gweithredu fel arwydd o iechyd bywyd gwyllt cyffredinol a chynefinoedd coetir.

Bydd y prosiect yn defnyddio technoleg cost isel ddiweddar AudioMoth, yn cynnwys ac yn uwchsgilio’r gymuned leol mewn gwyddoniaeth dinasyddion, yn gweithio gyda phartneriaid lleol ac yn ei gwneud hi’n bosibl monitro ystlumod coetir mewn ffyrdd arloesol a chydweithredol. Bydd y prosiect hwn wedyn yn cynghori ar ddod ag iechyd coetiroedd i adferiad.

Dywedodd Dr Carol Williams, Cyfarwyddwr Cadwraeth BCT: “Bydd y prosiect hwn yn amlygu ac yn dathlu’r bywyd gwyllt rhyfeddol a geir yn y coetir SoDdGA hwn. Byddwn yn cydweithio i ddeall, rhannu a gwella'r cynefin hanfodol hwn. Rydym yn falch iawn o gael y cyfle hwn i weithio ochr yn ochr â sefydliadau cadwraeth eraill, gwirfoddolwyr a chymunedau lleol yng Ngogledd Cymru.”

Ariennir y prosiect hwn gan y Gronfa Rhwydweithiau Natur, drwy’r Gronfa Dreftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru.