Need help with a bat?

Follow our advice

or call us on 0345 1300 228

Prosiect Monitro Amaeth-Amgylchedd Cymru

Yn ddiweddar, llwyddodd yr YCY, fel rhan o gonsortiwm gyda sefydliadau gwirfoddol eraill (Gwarchod Gloynnod Byw, Plantlife, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt), dan arweiniad yr RSPB, i ennill contract gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i edrych ar lwyddiant cynllun amaeth-amgylcheddol Tir Gofal o ran sicrhau buddion cadwraeth natur gwirioneddol. Mae'r partneriaid yn monitro amrywiaeth o rywogaethau targed ar ffermydd yng Nghymru i ymateb i'r cwestiwn canlynol: ydy cynlluniau amaeth-amgylchedd yn helpu i gynnal a gwella bioamrywiaeth?

(c) Richard CromptonMae cynlluniau amaeth-amgylchedd yn rhan greiddiol o strategaeth fioamrywiaeth y DU a'r gwledydd unigol er mwyn cyfrannu at y targed o atal colli bioamrywiaeth erbyn 2010 trwy adfer a chreu cynefinoedd a darparu gofynion y rhywogaethau blaenoriaeth. Fodd bynnag, anaml y profwyd yr hyn y gallent ei gyflwyno yn ymarferol yn achos ystlumod.

Nod prosiect yr YCY yw asesu perfformiad cynllun Tir Gofal o ran sicrhau budd i rywogaethau dethol o ystlumod sy'n flaenoriaeth yng Nghymru, sef yr ystlum mawr a'r ystlum lleiaf, ystlum y d?r a'r ystlum pedol mwyaf a lleiaf. Defnyddir dulliau arolygu'r Rhaglen Monitro Ystlumod Genedlaethol i asesu niferoedd-gweithgarwch y rhywogaethau targed o ystlumod ar ffermydd sy'n rhan o gynllun Tir Gofal o'u cymharu â ffermydd rheolaeth debyg nad ydynt yn rhan o'r cynllun. 

Manteision eraill fydd cynyddu nifer cyffredinol safleoedd arolygu Caeau a Dyfrffyrdd y Rhaglen Monitro Ystlumod Genedlaethol yng Nghymru, gwella'r data ar ddosbarthiad rhywogaethau yng Nghymru, a datblygu'r adnoddau sydd ar gael i'r rhai sydd â diddordeb mewn cadwraeth ystlumod yng Nghymru. Hefyd bydd canlyniadau'r prosiect yn helpu i hysbysu cyngor/camau gweithredu'r YCY yn y dyfodol yn achos ystlumod sydd ar dir amaethyddol.

Os hoffech chi helpu gyda'r gwaith arolygu neu dderbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth ar RAngell@bats.org.uk.

You should follow us
Bookmark and Share
 
E-bulletin

Subscribe today to receive the latest on bats and BCT direct to your inbox.

Bat Helpline

0345 1300 228