Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r

Hawlfraint yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod yw’r holl ddeunydd yn yr adnodd hwn, oni nodir fel arall. Cewch gopïo’r deunydd at eich defnydd personol neu at ddibenion addysgol, cyhyd â’ch bod yn cydnabod yr Ymddiriedolaeth, ac nad ydych yn ei ddefnyddio er elw masnachol.

Ni ddylid gweld y pecyn hwn fel dogfen statig, ac rydym bob amser yn ceisio gwella’r hyn rydyn ni’n ei gynhyrchu, fel ei fod o fudd i chi a’ch disgyblion. Byddai’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod yn croesawu adborth gan athrawon ynghylch sut gallai’r adnodd gael ei wella. Cewch anfon eich syniadau aton ni i enquiries@bats.org.uk gan ddefnyddio’r pennawd pwnc Pecyn Addysg Dwyieithog Cymru – Adborth, neu eu postio aton ni i’n cyfeiriad, sydd ar gael ar.

1. Beth yw ystlumod?

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Dosbarthiad
 • Esblygiad ystlumod
 • Ystlumod fel mamaliaid. Amrywiadau a dosbarthiad.
 • Sut bu ystlumod yn esblygu?

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

2. Ystlumod Prydain

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Y gwahanol rywogaethau
 • Mae’r siartiau’n cynnwys ffeithiau am nodweddion corfforol ac ymddygiad ystlumod Prydain, ac yn ddelfrydol ar gyfer gwaith rhifedd. Mae’n amlygu’r nodweddion tebyg a’r gwahaniaethau rhwng rhywogaethau. Deunydd cyfeiriadol defnyddiol ar gyfer astudiaethau pellach.

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

3. Ystlumod ar hyd y flwyddyn

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Ystlumod yn yr haf
 • Ystlumod yn y gaeaf
 • Prosesau bywyd – maeth, twf ac atgenhedlu, addasu i newidiadau dyddiol a thymhorol.
 • Rheoli tymheredd yn fodd i arbed egni.

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

4. Hedfan

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Sut mae ystlumod yn hedfan?
 • Ystlumod: peiriannau hedfan effeithlon
 • Sut mae ystlum yn hedfan?
 • Addasiadau corfforol i optimeiddio effeithlonrwydd ynni.

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

5. Ecoleoli

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Defnyddio sain i weld
 • Ymchwilio i sain
 • Sut mae ystlumod yn defnyddio sain i gael hyd i’w ffordd o gwmpas yn y tywyllwch?
 • Synwyryddion ystlumod
 • Sain fel math o ynni

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

6. Beth sydd ei angen ar ystlumod?

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Beth sydd ei angen ar ystlumod?
 • Bygythiadau a heriau cyfredol
 • Beth yw cynefin da i ystlumod? Pam mae angen amddiffyn pethau byw a’u hamgylchedd. Gwella’r amgylchedd i ystlumod.

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

7. Mae angen ystlumod ar bobl

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Ystlumod yn rheoli plâu
 • Ystlumod yn peillio
 • Gwerth ystlumod i reoli plâu
 • Ystlumod yn peillio ac yn gwasgaru hadau

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

8. Arolygon a monitro

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Arolygon
 • Monitro
 • Yr angen am arolygon
 • Pwysigrwydd monitor

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

9. Strategaethau cadwraeth

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Archwilio strategaethau cadwraeth natur

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon

10. Diwylliant

Archwilio byd cadwraeth ystlumod trwy’r
 • Delweddau
 • Geiriau
 • Edrych ar ystlumod yn ddiwylliannol trwy ddelweddau celf, cerameg, llên werin a barddoniaeth a rhyddiaith.

Taflenni ffeithiau

Nodiadau i Athrawon