Need help with a bat?

Follow our advice

or call us on 0345 1300 228

Yng Nghymru

ENGLISH                                                                                                                                                        Welsh landscape (c) Richard Crompton               

Mae tirlun cyfoethog Cymru’n darparu amrywiaeth eang o gynefinoedd ar gyfer 15 o ystlumod Prydain;  hyd y gwyddom, nid yw’r ystlum clustlydan a’r ystlum hirglust llwyd yn rhan o’n ffawna. 
Mae 10 Ardal Gadwraeth Arbennig lle mae ystlumod naill ai’n nodwedd gynradd neu eilaidd yn yr ACA, a cheir manylion pob ACA ar wefan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC).  Mae’r tabl canlynol yn crynhoi ffawna ystlumod Cymru o ran y ddealltwriaeth bresennol sydd gennym ohonynt.  

Prosiect Ystlumod Cymru

Yn sgîl cefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, mae'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod yn medru rhedeg Prosiect Ystlumod Cymru, a fydd yn fodd i ni weithio ochr yn ochr ag 16 o Grwpiau Ystlumod gwirfoddol yng Nghymru i gyflawni'r canlynol:

  • mynd ati i hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth o ystlumod yng Nghymru
  • chwilio am ffyrdd newydd o alluogi mwy o bobl yng Nghymru i werthfawrogi a mwynhau ystlumod, ac ymwneud â chadwraeth ystlumod; 
  • helpu i ddatblygu'r rhwydwaith o wirfoddolwyr ystlumod, trwy ddatblygu gallu a hwyluso rhannu gwybodaeth
  • hyfforddi gwirfoddolwyr ystlumod i gymryd rhan mewn prosiectau cadwraeth ystlumod yng Nghymru
  • nodi a chydlynu prosiectau blaenoriaeth sy'n canolbwyntio ar waith cadwraeth ystlumod lleol yng Nghymru.

Rydym hefyd yn rhedeg prosiectau annibynnol megis Tirlun i'r Rhai Lleiaf, Prosiect Bechstein a Phrosiect Monitro Cynlluniau Amaeth-amgylchedd Tir Gofal, sy'n arbennig o berthnasol i Gymru.

Prosiect yr Arolwg Ystlumod Trefol

Cychwynnodd prosiect yr Arolwg Ystlumod Trefol yn 2009, a chynhaliwyd cyfnod peilot ar draws pedair ardal yn ne Cymru: Casnewydd, Caerdydd, Castell-nedd ac Abertawe.    

Prif nodau'r prosiect hwn yw:

  • Cynnwys gwirfoddolwyr y mae cadwraeth ystlumod yn faes newydd iddynt
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o ystlumod a'u rôl yng ngwyddor bioamrywiaeth
  • Cofnodi a mapio gweithgaredd ystlumod yn yr amgylchedd trefol
  • Datblygu sgiliau newydd ymhlith gwirfoddolwyr fel eu bod yn medru symud ymlaen i gyflawni arolygon o fathau gwahanol megis arolygon y Rhaglen Monitro Ystlumod Genedlaethol
  • Canfod meysydd ar gyfer gwaith cadwraeth ac arolygon pellach

Mae copi o'r adroddiad ar gael yma.

Yn 2010, fe wnaethom ni symud ymlaen i Gam II o'r prosiect yn ne Cymru a chychwyn prosiect Cam I newydd yng Nghlwyd, gogledd Cymru. Os hoffech chithau chwarae rhan y flwyddyn nesaf, cysylltwch â Swyddog Cymru, os gwelwch yn dda.

 

Polisi Iaith Gymraeg

Mae cynllun iaith Gymraeg yr YCY bellach wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Wrth wneud ei waith yng Nghymru, bydd yr YCY yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal i’r graddau y mae’n rhesymol ac yn ymarferol bosibl gwneud hynny.  

Cyhoeddiadau

Mae’r cyhoeddiadau dwyieithog canlynol ar gael, fodd bynnag, rydym hefyd yn sicrhau bod y fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael i’w lawrlwytho. Mae gan yr YCY amrywiaeth o gyhoeddiadau eraill y gallwch eu cyrchu.

Annog ystlumod  Ystlumod a'r Gyfraith 
Byw gydag ystlumod Ystlumod Prydeinig
Helpwch ni gyfrif ystlumod      Ystlumod y byd
Pa ystlum yw hwnna?  

I gael rhagor o wybodaeth am beth sy'n digwydd yng Nghymru, cysylltwch â Swyddog Cymru, neu ewch i'n tudalen digwyddiadau.

Swyddfa Cymru: Canolfan yr Amgylchedd Abertawe, Stryd Pier,  Abertawe, SA1 1RY
Ffôn: 01269 26 87 68 
E-bost: slucas@bats.org.uk

      Cyfoeth Naturiol Cymru                                    Wales Environment Link                                              

 

Mae YCY yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) - rhwydwaith gweithredol o Gyrff Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru a'r ddolen swyddogol rhwng y sector CAa a Llywodraeth Cymru

 

 You should follow us
Bookmark and Share
 
E-bulletin

Subscribe today to receive the latest on bats and BCT direct to your inbox.

Bat Helpline

0345 1300 228